Przedszkole_nr_244_01
Przedszkole_nr_244_02
Baner 3_small
Przedszkole_nr_244_03
Przedszkole_nr_244_04

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Tel: (22) 843 30 49
e-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

Aktualności

Webinar dla rodziców
12 maja 2021

Fundacja Mederi zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na dwa webinary ze specjalistami – psychologiem, psychoterapeutą i lekarzem ...

Ogłoszenie o Konkursie ...
3 marca 2021

Ogłoszenie o Konkursie Logopedycznym - plik do pobrania

Rekrutacja 2021/2022
23 lutego 2021

Drodzy Rodzice! W dniach 02.03.2021r godz.13.00 – 18.03.2021r godz. 20.00:00 trwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o ...

Linki

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy.
Przedszkole nr 244 „Niegocińskie Skrzaty” w Warszawie.                                                                                                                                                                         
Koncepcja pracy Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie skrzaty” została opracowana przez Zespół Nauczycieli w składzie:
1.  Maria Rucel-Zawadzka
2.  Barbara Arcikiewicz               
3.  Monika Bijata
4.  Ewa Janik
 
 
Istotnym podłożem opracowania Koncepcji była samoocena pracy przedszkola dokonana w
oparciu o:
 1. Ewaluację( ankiety dla Rodziców i Nauczycieli)
 2. Monitorowanie ( dzienniki zajęć, plany pracy)
 3. Kontrolę(analiza dokumentacji: Statut, protokoły Rad Pedagogicznych i Rady Rodziców)
 4. Diagnozę( dokumentacja obserwacji dzieci, diagnozowanie potrzeb)
 5. Obserwację zajęć( praca z dziećmi, organizacja wycieczek i spotkań z rodzicami)
 6. Rozmowy z Rodzicami
 
 
Baza przedszkola.

Przedszkole Nr 244 jest pięciooddziałowe , znajduje się w budynku piętrowym, wolnostojącym oddanym do użytku w 1967r. Położone w zielonej okolicy osiedla Służewiec na warszawskim Mokotowie ,otoczone pięknym ogrodem o wielkości ok.6000 m2. Każda grupa dzieci posiada salę o wielkości ok. 60m2. Jest gabinet logopedyczny, pokój metodyczny do pracy indywidualnej lub zajęć z psychologiem. Posiłki są przygotowywane na miejscu , w przedszkolnej kuchni.
 
Misja przedszkola.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje
poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.
 
Wizja przedszkola.


Cele ogólne:
 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji:
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
 
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka
oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.
 
 
Sylwetka absolwenta
Dziecko kończące przedszkole

posiada:
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

przestrzega:
 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

dostrzega i szanuje:
 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;
 
nie obawia się:
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.
 
System wspierania rozwoju dziecka
 
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych. Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.
 
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno--pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom. W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.
 
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
 
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
 
Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.
 
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 
Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
 • Promocja zdrowia.
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
 
Inne zadania.
Realizacja zadań ma następujące formy:
 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
 
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją mazowiecką. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.
 
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:
 • pasowanie na przedszkolaka,
 • „Piknik Złocistego Kasztanka”- spotkanie sobotnie integrujące środowisko lokalne,
 • „Święto Drzewa”- przy współpracy z Klubem Edukacji Ekologicznej Gaja
 • „Biesiady Literackie”- rodzinne spotkania z literaturą , muzyką i wierszem,
 • „Imieniny Mikołaja”- spotkanie mikołajkowe z udziałem zaproszonych rodziców,
 • Rodzinne spotkania świąteczne -Boże Narodzenie-, Wielkanoc,
 • bal karnawałowy tematycznie związany z realizowanymi zagadnieniami,
 • biesiady z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi – połączony z organizacja Konkursu „Wiosna w zielonych Okularach adresowanym do dzieci i ich Rodziców o zasięgu dzielnicowym” i „Świętem Lasu”,
 • Dzień Dziecka – przedszkolna zabawa z grami i konkursami o charakterze sportowym.
 
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.
 
Zarządzanie przedszkolem.
Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in., logopeda, psycholog. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych..
 
W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
 
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 
Priorytety na lata 2015-2020:
 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 7.
 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej poprzez realizację projektu „Dzieci w świecie przyrody” przy współpracy z Klubem Edukacji Ekologicznej Gaja oraz uczelnią SGGW. W ramach realizacji cykliczna organizacja „Święta Drzewa” oraz konkursu plastyczno- przyrodniczego „Wiosna w zielonych okularach”, działań na ogrodzie _”Ogród Cztery Pory Roku „- „Metryczka dla każdej roślinki”- czerpiemy wiedzę o przyrodzie, sezonowe założenie i prowadzenie ścieżki integracji sensorycznej na ogrodzie przedszkolnym.
 3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez stałe kontakty w dniach otwartych , kontakty doraźne wynikające z bieżących potrzeb, diagnozę potrzeb i oczekiwań za pośrednictwem ankiet, udostępnianie informacji i zbieranie opinii poprzez stronę internetową.
 4. Lepsza organizacja pracy zespołowej- udoskonalenie systemu kontaktów , wzajemnej współpracy , określenie potrzeb w ankietach , stały monitoring i ewaluacja.
 5. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 6. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji – szerszy zakres korzystania ze szkoleń prowadzonych w ramach warszawskiego Centrum Innowacji i szkoleń, samodoskonalenie poprzez udział w szkoleniach i dzielenie się wiedza i umiejętnościami na Radach pedagogicznych, zajęciach otwartych oraz w zespołach samokształceniowych.
 7. Wykorzystywanie w pracy przedszkola metod usprawniających i motywujących dzieci do samodzielnego działania- kąciki aktywności twórczej o rożnych tematykach. Aranżacja sal , pomieszczeń i ogrodu pobudzająca do samodzielnego działania.
 8. Kontynuacja projektu „Chronimy dzieci”- stała współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje, realizacja standardów polityki przeciwdziałania przemocy oraz utrzymanie zdobytego w 2015r certyfikatu.
 9. Stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez wykorzystywanie propozycji i ofert edukacyjnych m.st. Warszawy. Kontynuacja projektu edukacji filmowej z cyklu „Nowe Horyzonty Edukacji”- wykorzystanie propozycji filmowych udostępnianych w kinie Muranów do działań edukacyjnych z dziećmi : np.: wzmacnianie poczucia własnej wartości , uwrażliwienie na krzywdę innych, zwrócenie uwagi na fakt ,że inny nie znaczy gorszy.
 10. Poszerzenie edukacji regionalnej o realizację projektu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy , którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o Warszawie. Efekt podjętych działań – zdobycie i utrzymanie certyfikatu „Varsavianistyczne przedszkole”.
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 271 im.11 listopada , m.in.: przygotowanie dzieci do realizacji obowiązku szkolnego poprzez zajęcia edukacyjne,spotkania z nauczycielami i rodzicami, organizację konkursów i festynów
 • realizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych z wykorzystaniem oddawanego do użytku kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy tej szkole.
 • wspólna realizacja działań edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Dzieci w świecie przyrody”.

Kontakt

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"

ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa

Tel: (22) 843 30 49
E-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

 

 

Strona stworzona przez firmę Media ISQ  

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.