Przedszkole_nr_244_01
Przedszkole_nr_244_02
Baner 3_small
Przedszkole_nr_244_03
Przedszkole_nr_244_04

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Tel: (22) 843 30 49
e-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

Aktualności

Webinar dla rodziców
12 maja 2021

Fundacja Mederi zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na dwa webinary ze specjalistami – psychologiem, psychoterapeutą i lekarzem ...

Ogłoszenie o Konkursie ...
3 marca 2021

Ogłoszenie o Konkursie Logopedycznym - plik do pobrania

Rekrutacja 2021/2022
23 lutego 2021

Drodzy Rodzice! W dniach 02.03.2021r godz.13.00 – 18.03.2021r godz. 20.00:00 trwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o ...

Linki

Procedura zawieszenia zajęć


Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr 244 „Niegocińskie skrzaty” w Warszawie ul. Niegocińska 9 ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19).
 
Podstawa prawna:
 • § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5  rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,
 • uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
 
§1
Postanowienia wstępne.
 1. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci, dyrektor może zawiesić zajęcia w przedszkolu na czas oznaczony. 
 2. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona ustala czy w przedszkolu występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia dzieci i  konieczne jest podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć.
 
§2
Zawieszenie zajęć.
 1. W przypadku podejrzenia wystąpienia w przedszkolu zakażenia koronawirusem, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń oraz ogólnych zaleceń GIS lub Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.
 2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności:  oddziału lub całego przedszkola w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 3. Dyrektor może wystąpić o zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie także w przypadku np. dzieci przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad dzieckiem) lub dzieci, które posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 4. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydanej na wniosek dyrektora.
 5. Opinia może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 6. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego- Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów- Burmistrza Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27.
 7. Zgoda organu prowadzącego może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 8. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony wydając w tej sprawie zarządzenie.
 9. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.- Kuratorium Oświaty w Warszawie- Al. Jerozolimskie 32.
 10. W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań przedszkola dyrektor informuje organ prowadzący  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 
§3
Postanowienia końcowe.
 
 1. Procedura obowiązuje od 01.09.2020r do odwołania.
 
 
 
 
                                                                                           mgr Danuta Skalska
Dyrektor Przedszkola Nr 244
„Niegocińskie skrzaty”
 

Kontakt

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"

ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa

Tel: (22) 843 30 49
E-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

 

 

Strona stworzona przez firmę Media ISQ  

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.